Образец 4 – Молба за получаване на съобщения

Дo
Частен съдебен изпълнител
Биляна Богданова, рег. № 856
район на действие:
Софийски Градски Съд

Изп. дело № *

Молба – Декларация

От

Трите имена за физическо лице /наименование на юридическо лице *

ЕГН/ЕИК *

В качеството си на:

Адрес *

Телефон за контакт *

Уважаема г-жо Частен Съдебен Изпълнител,
С настоящата ЗАЯВЯВАМ, че желая да получавам всички последващи
съобщения по образуваното при Вас изпълнително дело:

На електронен адрес (посочете E-mail): *

На следния адрес (посочете адрес за кореспонденция): *

Град София, година:

С Уважение (име):

Политика за поверителност *

Запознах се и приемам  Политиката за поверителност