Взискатели

Принципи на работа и ТТРЗЧСИ

Принципи

Динамика, гъвкавост, конфиденциалност и прецизност са основните принципи залягащи в работния процес на кантората.

Приоритети

Ефективност и бързина в изпълнението. Законосъобразност на действията.

БЪРЗИНА И ЕКСПЕДИТИВНОСТ

Разполагам с достатъчно голям екип от млади, енергични и добре обучени юристи и сътрудници, благодарение на което успяваме бързо и експедитивно да обработим и извършим първоначалните проучвания по делата и незабавно да предприемем действия по налагане на обезпечителните мерки.

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Кантората има изградени стандарти на поведение и работа, които не престъпваме и отстояваме. Основните принципи съпътстват и направляват работата ни. Нормативните постановки, съдебната практика и актуалната юридическа литература са нашата опора и коректив.

КОРЕКТНОСТ

В случаите на оправомощаване по чл. 18 ЗЧСИ практика на кантората е да предприема и извършва действия, които са най-целесъобразни и с най- голяма степен на ефективност за производството. Самоцелното начисляване на такси по ТТРЗЧСИ не е практика на кантората.

ПОСТОЯННА ВРЪЗКА И КОНТАКТ

Екипът на кантората е обучен да поддържа постоянен контакт с взискателя и неговите представители (по телефон или имейл). Вие ще бъдете своевременно уведомявани за действията, които са извършени и за тези, които предстоят да бъдат извършвани. Служителите на кантората и ЧСИ с готовност ще обсъдят с Вас, въпроси касаещи производството и необходимостта от предприемане на конкретни действия.

ЕЛЕКТРОНЕН ДОСТЪП

Ние имаме възможност да Ви предоставим електронен достъп до деловодния софтуер на ЧСИ, позволяващ пълен мониторинг над образуваните от Вас изпълнителни дела и работата по тях. Моля, да се запознаете с нашите правила и условия за предоставяне на достъп.

СЪОБРАЗЯВАНЕ

Ние ще вземем под внимание спецификата на Вашата дейност и ще се съобразим изцяло с Вашите изисквания относно оформянето и предоставянето на счетоводни документи.

Банкови сметки за такси

СПЕЦИАЛНИ СМЕТКИ ЗА ПОСТЪПЛЕНИЯ НА СРЕДСТВА ЗА ТАКСИ И РАЗНОСКИ

Титуляр: ЧСИ БИЛЯНА БОГДАНОВА

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

BG65UBBS80021073739230, BIC: UBBSBGSF
BG81UBBS80021073739330 – Сметка за държавни такси