Длъжници

Банкови сметки и платежни документи

Специални сметки за постъпления на парични средства, получавани от:

  • доброволно плащане по дълга;
  • работодатели и други трети задължени лица;
  • осребряването на имуществото на длъжниците.

При попълване на преводно нареждане/вносна бележка в поле „основание за плащане” е необходимо да попълните Вашите имена, ЕГН (или име на длъжника, ако не сте страна по делото) и номер на изпълнително дело. 

Титуляр: ЧСИ БИЛЯНА БОГДАНОВА

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД BG96UBBS80025073738730, BIC: UBBSBGSF

Често задавани въпроси

С поканата за доброволно изпълнение (ПДИ) съдебният изпълнител Ви уведомява за образуваното изпълнително дело, като Ви предупреждава, че ако не погасите задължението си доброволно в двуседмичен срок от получаването, ще пристъпи към принудително изпълнение. Вие за първи път узнавате за претенцията на Вашия кредитор – затова към ПДИ е приложена Заповед за незабавно изпълнение и копие от изпълнителен лист.
След изтичане на срока за доброволно изпълнение частният съдебен изпълнител ще пристъпи към принудително изпълнение, без да дава нов срок.

Внимание! Ако заповедта е издадена на основание чл. 410 ГПК срокът за доброволно изпълнение е вече изтекъл и за да има издаден изпълнителен лист, означава, че заповедта Ви е вече връчена от съда в рамките на заповедното производство. В тези случаи ПДИ не съдаържа срок за доброволно изпълнение.

В случай, че нямате възможност за пълното погасяване на задължението, свържете се с кантората на съдебния изпълнител за да уговорите среща и предложите доброволни вноски и погасителен план.

Чл. 458 ГПК сочи като кредитор, присъединен по прво, Държавата за дължимите й публични и други вземания. Съдебният изпълнител изпраща съобщение на Националната агенция за приходите (НАП) за всяко започнато от него изпълнение и за всяко предстоящо разпределение. НАП издава удостоверение, което съдържа информация за наличие или отсъствие на задължения на длъжника, техния размер, ако има такива, както и имуществото, срещу което е започнало принудително изпълнение. Прилагането на това удостоверение по делото е основание за събиране на това вземане.

Да. По реда на заповедното производство ГПК предвижда опростен ред за издаване на изпълнителен лист на взискателя за безспорни вземания. Когато Заповедта за изпълнение е издадена въз основа на някое от посочените в чл.417 ГПК документи , съдът издава изпълнителен лист едновременно с нея. Връчването на тази заповедед на длъжника се извършва от съдебния изпълнител, в рамките на образувания изпълнителен процес и едновремено с връчването на ПДИ.

Задължението Ви по изпълнителното дело се формира от следните елементи:
1. Задължение към взискателя, такова каквото е присъдено и отразено в изпълнителния лист (главница; наказателна лихва/мораторна лихва; законна лихва; разноски по гражданското дело – държавни такси и адвокатско/юрисконсултско възнаграждение).

2.Разноски по изпълнението – включват всички суми, които взискателят е заплатил след образуване на изпълнителното дело за държавни такси, адвокатски хонорар, възнаграждение на вещи лица, ключари, банкови такси, пазачи и др.

3. Такси по Тарифата към ЗЧСИ (виж Тарифата).

Всички допълнителни разноски без всякакво съмнение водят до оскъпяване на изпълнителното производство и независимо дали са заплатени предварително от взискателя следва да бъдат включени в дълга заплатени от длъжника.

Имате задължение да не препятствате изпълнението и да спазвате разпорежданията на съдебния изпълнител, да не се разпореждате със запорирано или възбранено имущество. Ако това е необходимо за изпълнението, съдебният изпълнител може да нареди да се отворят Ваши сгради, да претърси Ваши вещи, жилище и други помещения. При възпрепятстване на функциите му, съдебният изпълнител ще поиска съдействие от полицейските органи, които са длъжни да му го предоставят.
В определени случаи законът предвижда и наказателна отговорност лишаване от свобода.

С цел обезпечаване на бърз и ефективен изпълнителен процес, законът овластява съдебния изпълнител ЕДНОВРЕМЕНО с изпращане на покана за доброволно изпълнение до длъжника да изпрати и запорно съобщение до трето задължено лице. Запорът обезпечава вземането и се счита наложен спрямо третото задължено лице от момента на връчване на запорното съобщение. Поканата за доброволно изпълнение и запорното съобщение се изпращат за връчване по пощата, по куриер или чрез служител на кантората – призовкар. Своевременното връчване на документитите на длъжника е обусловено от наличието на точна и актуална информация в официалните регистри на населението (относно постоянен и настоящ адрес), както и от прецизно свършената работа от куриерските и пощенски служители.
В случай, че искате да бъдете уведомявани своевременно за предприетите действия по изпълнителното дело, можете да се възползвате от възможността на чл.42, ал.4 ГПК и да подадете заявление, с което да посочите електронен адрес за съобщения.

Размерът на удръжката е пропорционален в зависимост от възнаграждението, което получавате и дали издържате непълнолетни деца. Работодателят Ви е длъжен да изчисли удръжката от трудовото Ви възнаграждение, спазвайки правилата на чл. 446 ГПК :
Чл. 446.(1) (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само:
1. ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно – една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа;
2. ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв. месечно – една трета част, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа;
3. ако осъденото лице получава от 600 до 1200 лв. месечно – една втора част, ако е без деца, и една трета, ако е с деца, които то издържа;
4. ако осъденото лице получава над 1200 лв. месечно – горницата над 600 лв., ако е без деца, и горницата над 800 лв., ако е с деца, които то издържа.
(2) (Нова – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски.
(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Ограниченията по ал. 1 не се отнасят до задължения за издръжка. В тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удръжките по ал. 1 за другите задължения на осъдения и за задължения за издръжка за минало време се правят върху остатъка от всичките му доходи.
(4.) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Върху вземания за издръжка не се допуска принудително изпълнение. Върху стипендии се допуска принудително изпълнение само за задължения за издръжка.

Частният съдебен изпълнител НЕ РАЗПОЛАГА с информация относно произхода и характера на постъпленията по банковите Ви сметки.
Ако работодателят Ви изплаща трудовото възнаграждение изцяло или частично по банков път, то той следва официално да уведоми за това съдебния изпълнител след налагането на запора. Ако Вашият работодател е пропуснал да подаде тази информация, то изцяло във Ваш интерес е своевременно да предоставите в кантората на съдебния изпълнител доказателства за произхода на сумите (напр. извлечение от банкова сметка за предходните 6 месеца или удостоверение от работодателя).

Като поръчител на чужд дълг Вие отговаряте солидарно с основния длъжник за целия размер на задължението. Взискателят не е обвързан с поредност за събиране на вземането си на първо място от основния длъжник. Той може да поиска изпълнението да бъде насочено, както към имуществото на главния длъжник, така и към имуществото на поръчителя.
Изпълнилият задължението поръчител може да поиска конституиране като взискател на мястото на кредитора и да търси сумите, заплатени от него, както от длъжника, така и от съпоръчителите.

Поръчителят може да иска от длъжника главницата, лихвите по главния дълг и разноските, както и заплатени разноски по изпълнителното дело. Освен това поръчителят има право на законните лихви върху всички заплатени суми от деня на плащането.

В случай, че след образуване на изпълнителното дело, сте изплатили задължението си директно към визскателя, следва да заплатите всички начислени такси по сметка на съдебния изпълнител.
Съгласно правилото на чл. 79 ал.2 ГПК, когато таксите по изпълнението не са внесени от взискателя се дължат от длъжника.

Какво е Покана за доброволно изпълнение

Република България
Камара на частните съдебни изпълнители

Изпълнително дело: № (Посочвайте номера на изпълнителното дело при искане на информация, при превод на суми, при подаване на документи и др. Номерът може да бъде и кратко изписван по следния начин: 1/2014.)
Изходящ №: 10000 / 01.01.2014 г.
Изготвил: Биляна Богданова

БИЛЯНА БОГДАНОВА
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ: СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ДО:
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
гр./с. София – 1000

С Изпълнителен лист издаден на 01.01.2014 г. от РАЙОНЕН СЪД СОФИЯ на основание Заповед за незабавно изпълнение (чл.417) по ГД № 1111 от 2011 г. на РАЙОНЕН СЪД СОФИЯ, ВИЕ, ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ C ЕГН 1010101010, СТЕ ОСЪДЕН ДА: заплатите следните суми, в полза на взискателя/те/: ХХХХХХХХХХХХХ C ЕИК 000000001.

ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ВИ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ДЕЛО възлиза на 1 100,00 (хиляда лева и нула стотинки)лв., от които Главница в размер на 500,00 лв. с/със Законна лихва в размер на 50,00 лв. за периода 01.01.2012 г. – 01.01.2014 г. ; 200,00лв. – присъдени разноски в гр. п-во; 200,00лв. – разноски по изпълнителното дело; 150,00 лв. – такси по Тарифата към ЗЧСИ , дължими към 01.01.2014 г.

За начислените по Тарифата към ЗЧСИ такси е издадена СМЕТКА № 0000010100 / 01.01.2014 г.

На основание чл. 428, ал.1, изречение второ от ГПК, Ви каня в двуседмичен срок от връчване на настоящата ПОКАНА, да изпълните доброволно задължението си. Ако НЕ СТОРИТЕ ТОВА в дадения срок, ще пристъпя към принудително изпълнение по реда на ГПК.

На основание чл. 428, ал. 2 от ГПК Ви уведомявам, че за обезпечение вземането на взискателя е наложен запор върху вземането Ви за труд, което имате към ХХХХХХХХ ООД.

На основание чл. 428, ал. 2 от ГПК Ви уведомявам, че за обезпечение вземането на взискателя е наложен запор върху вземанията по всички притежавани от Вас банкови сметки – левови/валутни, депозити, вложени вещи в трезори, съдържание на касети, суми предоставени за доверително управление открити при БАНКА ХХХХХХ ЕАД, ХХХХХХХХХ ЕАД, ХХХХХХХХХХ АД, ХХХХХХХХХХХ АД.

Дължимите суми следва да преведете по:

БАНКОВА СМЕТКА Обединена българска банка АД,
IBAN BG96UBBS80025073738730, BIC код UBBSBGSF, с титуляр Биляна Иванова Богданова, като посочите номера на изпълнителното дело, годината, име/ наименование на вносителя /длъжника/.

Приложено, изпращаме Ви препис от подлежащия на принудително изпълнение акт. С писмена молба, можете да заявите желание да ползувате правна помощ, при необходимост и право за това.
При явяване носете ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ!
Забележка: Вижте указанията на гърба на поканата!

 

Частен съдебен изпълнител, рег.№ 856:……………………………………

/Биляна Богданова/

В тази сума се включва задължението по изълнителен лист / присъединен взискател и такси по ТТР към ЗЧСИ, от които:
Главница
Законна лихва
Неолихвяемо вземане (договорна лихва, наказателна лихва, неустойки, обезщетения и др.)
Публични задължения – присъединени на основание чл. 458 от ГПК, във връзка с чл. 191 от ДОПК, съгласно Удостоверение за наличие или липса на задължения и обезпечителни мерки, издадено от ТД на НАП.
Разноски по гражданското дело, съгласно изп. лист (държавки такси, депозит за вещо лице, разноски пред първа/въззивна инстанция/ВКС, адвокатски хонорар/юрисконсултско възнаграждение).
Разноски по изпълнителното дело – адвокатски хонорар/юрисконсултско възнаграждение за образуване и водене на изпълнителното дело – съгласно Наредба 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.
Такси по ТТР към ЗЧСИ – обикновени и пропорционални такси

Сметката по чл. 79 от ЗЧСИ е платежен документ на частния съдебен изпълнител, съставен съгласно Закона за счетоводството, изготвена по образец, съгласно приложение 6 към чл. 22, ал. 2 от Наредба 4 от 06.02.2006г. за служебния архив на частните съдебни изпълнители.

Задължението Ви по изпълнителното дело следва да бъде изплащано по посочената във Вашата Покана за доброворлно изпълнение банкова сметка с титуляр ЧСИ Биляна Богданова, като в платежното нареждане посочвате номера на изпълнителното дело и Вашите имена. В случай, че не сте страна по делото следва да посочвате данните на длъжника.

За работодатели

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,

Възползвайки се от правомощията по чл. 431 ГПК Ви изпращам комплеткт от документи, съдържащ:

Запорно съобщение”;
Покана за доброволно изпълнение” ( 2 екземпляра) и
Отговор по чл. 508 ГПК” – бланка (виж тук).

Вашите отговорни служители от отдел „Човешки ресурси”, „Счетоводство” и други, следва да попълнят коректно предоставената бланка и връчат Покана за доброволно изпълнение, като оформят надлежно разписката на гърба на документа.

 

Обръщаме се към Вас за съдействие при връчване на „Покана за доброволно изпълнение”, тъй като считаме, че това е най-бързия и ефективен начин същата да достигне до длъжника – Ваш служител, той своевременно да се запознае с нея и предприеме необходимите действия.

 

Така оформените документи – Отговор по чл. 508 ГПК и Покана за доброволно изпълнение (ексемпляр с разписка на гърба, удостоверяваща връчването), следва да бъдат изпратени до кантората на ЧСИ Биляна Богданова, рег. № 856, СГС, за прилагане по изпълнителното дело.

С оглед спазване указания в ГПК срок, оформените документи могат да бъдат изпратени и в сканиран вариант на електронната поща office@bbogdanova.com, но това не изключва изпращането на документите в оригинал с подпис и печат.

ВНИМАНИЕ! ПРАТКИ С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ НЕ СЕ ПРИЕМАТ!

На въпроса „признавате ли за основателно вземането” следва да обърнете внимание на термина „вземане“, който се отнася до правото на длъжника като страна по трудовия договор, да получи възнаграждение срещу положения от него труд. Тук следва недвусмислено да отговорите, дали лицето, посочено в запорното съобщение като длъжник, се намира трудово правоотношение с дружеството работодател- получател на запорното съобщение. В случай, че това лице не е Ваш служител, то следва да приложите относимите в подкрепа на твърдението Ви документи (заповед за прекратяване на договора, споразумение и др.). В отговор на втората част от въпросът, а имено „готови ли сте да го платите“, следва да посочите подробности (дата за превод, размер на възнаграждение и т.н. ) относно готовността Ви да извършвате удръжки и да ги превеждате по специалната сметка на съдебния изпълнител. На въпросите „има ли претенции от други лица върху същото вземане“ и „наложен ли е запор и по други изпълнителни листове върху това вземане и по какви претенции“ следва да уведомите за наличието на предходни запори, залози или други привилегии върху трудовото възнаграждение на длъжника. Ако върху същото вземане, е валидно наложен предходен запор то, Вие следва да дадете информация относно: вида на претенцията, основанието, привилегия ( напр. задължение за издръжка; задължение към държавата и т.н.), от кого е наложен запорът и размера на задължението.

Като трето задължено лице по изпълнителното дело, за Вас се поражда задължението: 1. В тридневен срок от получаване на запорното съобщение да уведомоте съдебния изпълнител, като отговорите на въпросите по чл.508 ал.1 ГПК. За Ваше улесние към запорното съобщение ще получите и бланка (виж балнка по чл.508), която след като попълнете и разпишете следва да изпратите в кантората на съдебния изпълнител. 2. Да извършвате удръжки от трудово възнаграждение на лицето – Ваш служител и длъжник по изпълнителното дело, т.е. при изплащане на заплатата да заделяте секвестируемата част от нея и да я превеждате по специалната банкова сметка на съдебния изпълнител, посочена в запорното съобщение. Удръжките следва да правите съобразно т. 1-4 вкл. на чл. 446 ГПК. Пълният текст на чл.446 ГПК можете да прочетете изписан на гърба на запорното съобщение. 3. В случай на изменение на възнаграждението или който и да е друг елемент от трудовия договор (вкл. и при прекратяване) да уведомите своевременно съдебния изпълнител.

Несеквестируемият минимум е определен абсолютно – в размер на минималната работна заплата и това се отнася както за всяко възнаграждение за труд, така и за пенсията. Размерът на минималната работна заплата се определя от Министерския съвет. За определяне на секвестируемата част от трудовото възнаграждение, следва да вземете предвид чистия (нетен) размер на възнаграждението, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски. Размерът на удръжката се определя съобразно една от четирите точки на чл.446, ал.1 ГПК , като така определената несеквестируема част НЕ МОЖЕ да е под стойността на минималната работна заплата. В случай, че при определяне на несеквестируемата част от възнаграждението се получава стойност под размера на минималната работна заплата, то същата следва да бъде допълнена със съответната стойност от определената за секвестиране част съгласно чл.446, ал.1 ГПК. При определяне на нетното трудово възнаграждение НЕ се взимат предвид доброволни удръжки. Това са отчисления, които работодателят извършва по волята на своя служител (напр. вноски по текущ кредит, задължения към взаимноспомагателна каса и др.). Спрямо тези доброволни плащания запорът се ползва с предимство. Базата, на която изчислявате месечната удръжка се определя от актуалното трудово възнаграждение на длъжника. Запорът се разпростира и върху всяко друго възнаграждение, получено срещу същата или друга работа при същия работодател, вкл. върху допълнителните възнаграждения (напр. премия, бонус, договор за поръчка, втори трудов договор и др.).

Преди всичко за Вас възниква задължението да уведомите всички съдебни изпълнители за наложените предходни запори върху трудовото възнаграждение на Вашия служител. Следва също да ги уведомите, за евентуалните привилегии (напр. че запорът е наложен за вземане за текуща издръжка или че е наложен за вземане на държавата). Важно е да имате предвид, че в качеството си на трето задължено лице, работодателят не може да се ръководи от разпоредбите на чл. 460 ГПК и да разпределя сумата от удръжката между съдебните изпълнители. Това е правомощие на органа на принудителното изпълнение – съдебния изпълнител. Предприемане на такова разпределение от страна на работодателя е незаконосъобразно и може да доведе до ангажиране на Вашата материална отговорност. Ето защо, при множество запори върху едно и също вземане, Вашето задължение се изразява в това да превеждате удръжката по наложения първи по ред запор.

Третото задължено лице има задължението да отговори на полученото запорно съобщение като уведоми съдебния изпълнител дали вземането е секвестируемо, дали има наложени други запори, дали ще превежда суми и откога, в тридневен срок от получаване на съобщението. В случай че не изпълните задължението си, съдебният изпълнител има право да наложи глоба, съгласно чл. 93 ГПК, на длъжностното лице, отговорно за неизпълнението, а в случай, че не съобщите данните на лицето, се налага глоба на отговорното лице. Глобата е в размер от 50 до 1200 лева в зависимост от нарушението и може да се налага многократно, до изпълнение на задълженията Ви. Влязлото в сила постановление за налагане на глобата се изпраща в НАП, откъдето длъжностните лица предприемат съответните действия за събиране на сумата в полза на държавния бюджет. Същата санкция се налага и в случай, че преустановите удръжките без да уведомите съдебния изпълнител за причината (напр. прекратяване на трудовия договор, промяна в размера на възнаграждението и т.н.). Лицето, което плати трудово възнаграждение на длъжника по изпълнението въпреки наложения запор, без да удържа сумата по запора, отговаря лично към взискателя за тази сума солидарно с третото задължено лице (чл.512, ал.3 ГПК).

Задължението на работодателя да превежда сумата от удръжката от трудовото възнаграждение отпада след надлежно уведомяване от страна на съдебния изпълнител за вдигане на запора върху трудовото възнаграждение. Единствено съдебният изпълнител има право да прецени дали е отпаднало някое от основанията за налагане на запора. В случай, че проявите самоинициатива и преустановите удръжките без надлежно уведомяване от страна на съдебния изпълнител, действията Ви подлежат на санкция.

Обезщетенията по КТ (напр.:за неизползван платен годишен отпуск; за неспазено предизвестие; за оставане без работа поради незаконно уволнение и др.) не са трудово възнаграждение, независимо че се дължат във връзка с трудовото правоотношение. Законът не забранява налагането на запор върху тези вземания, нещо повече, те не се ползват със закрилата на чл.446 ал.1 ГПК т.е. са изцяло секвестируеми. Ето защо обещетенията по КТ следва да бъдат удържани и преведени по сметката на съдебния изпълнител в изпълнение на наложения запор, и едва при наличие на остатък, той да се изплати на служителя. Обезщетенията от общественото осигуряване (напр.: обезщетението за временна неработоспособност или за безработица) подлежат на специален режим, според който налагането на запор върху такива вземания е недопустим.

СПЕЦИАЛНА БАНКОВА СМЕТКА ЗА ПРЕВОД НА УДРЪЖКИ ОТ ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА ПРИ ЧСИ БИЛЯНА БОГДАНОВА:

IBAN: BG96UBBS80025073738730
BIC: UBBSBGSF при ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД


Титуляр: ЧСИ БИЛЯНА БОГДАНОВА

При попълване на преводно нареждане/вносна бележка в поле „основание за плащане” е необходимо да попълните коректно номера на делото, имената на длъжника и ЕГН