Образец 6 - Молба за приемане-отказ на наследство

Дo
Частен съдебен изпълнител
Биляна Богданова, рег. № 856
район на действие:
Софийски Градски Съд

Изп. дело № *

Заявление

относно приемане / отказ от наследство 

От

Трите имена на заявителя *
ЕГН *
Данни (адрес, лична карта №, издадена от МВР гр): *
Имейл *

В качеството ми на НАСЛЕДНИК на починалия длъжник:

Трите имена за наследодателя длъжник *
ЕГН *
Бивш жител на гр./с *
Починал/а на: *

С настоящото ЗАЯВЯВАМ, че съм приел/отказал от оставеното от
наследодателя ми наследство.

Прилагам:
1. Копие от удостоверение за отказ от приемане на наследство вписан в
специалната книга към съда по откриване на наследството.
2. Копие от удостоверение за наследници.

Приложения:
Maximum file size: 20 MB
Град София, година:
С Уважение (име):
Политика за поверителност *