Образец 8 - Молба за разглеждане на дело

Дo
Частен съдебен изпълнител
Биляна Богданова, рег. № 856
район на действие:
Софийски Градски Съд

Изп. дело № *

Молба

От

Трите имена за физическо лице /наименование на юридическо лице *
ЕГН/ЕИК *
Адрес *
Имейл *
Телефон за връзка *
В качеството си на (адвокат/пълномощник/длъжник/представител):
Адрес: *
Телефон за връзка: *
Имейл адрес: *

Уважаема г-жо Частен Съдебен Изпълнител,
С настоящата ЗАЯВЯВАМ, че желая да разглеждам и да се запозная в цялост с
документите и книжата съдържащи се в корицата на изп. дело №:

Град София, година:
С Уважение (име):
Политика за поверителност *