ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ: Юрисконсулт, Деловодител, Призовкар

Уважаеми кандидати,

Ако обявената позицията Ви заинтригува и смятате, че притежавате качества, с които да покриете изброените изисквания за заемането й, не се колебайте да изпратите кандидатурата си като приложите автобиография придружена с актуалната снимка и мотивационно писмо.

Само предварително одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Моля изпращайтате своите документи чрез платформата за кандидатстване и следвайте прикачените лнкове.

ЮРИСКОНСУЛТ (Линк към обявата)

Подпомага частния съдебен изпълнител в дейността му по водене на изпълнителното производство. Изготвя документи и книжа по образуваните дела. Дава мнения и становища по правни въпроси свързани с движението на делата. Подпомага частния съдебен изпълнител при извършване на конкретни изпълнителни действия и процедури. Осъществява връзка със страните в изпълнителния процес, техни пълномощници и представители, както и със служители на държавни и общински администрации, банкови и други финансови институции.

ДЕЛОВОДИТЕЛ (Линк към обявата)

Подходяща и за кандидати без юридическо образование. Организира и води документооборота в деловодството на кантората. Извършва вписвания и отбелязвания в деловодната система по движението на делата, както и върху документи, част от самите дела. Приема, докладва и прилага по делата постъпващата документална поща. Изготвя книжа и съобщения по образувани изпълнителни дела и осъществява изпращането им. Поддържа и осъществява контактите с държавни и общински администрации, банкови и други кредитни институции, куриерски служби, физически и юридически лица, свързани с дейността на частния съдебен изпълнител. Осигурява справки на страните относно извършените изпълнителни и други действия по делата. Организира и води архива на ЧСИ.

ПРИЗОВКАР (Линк към обявата)

Приемате работата си с отговорност, осъзнавате нейната важност за изпълнителното производство и съвестно се стараете да изпълните възложената Ви работа. Спазвате сроковете и процедирате по начина, който се изисква от Вас.

ЧСИ БИЛЯНА БОГДАНОВА обработва лични данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните.