ИСКАНЕ - за предоставяне на услугата “Отдалечен достъп за взискатели” до деловодната система на ЧСИ Биляна Богданова


Warning: preg_replace_callback_array(): Unknown modifier 'p' in /home/bbogdano/public_html/wp-content/plugins/jetformbuilder/includes/classes/regexp-tools.php on line 28

Резолюция на ЧСИ по искането:

До
Частен съдебен изпълнител
БИЛЯНА БОГДАНОВА рег.№856,
район на действие: СГС

От (Собствено, бащино и фамилно име) *

Warning: preg_replace_callback_array(): Unknown modifier 'p' in /home/bbogdano/public_html/wp-content/plugins/jetformbuilder/includes/classes/regexp-tools.php on line 28
ЕГН *

Warning: preg_replace_callback_array(): Unknown modifier 'p' in /home/bbogdano/public_html/wp-content/plugins/jetformbuilder/includes/classes/regexp-tools.php on line 28
Адвокат/помощник адвокат* при (посочете адвокатската кантора): *

Warning: preg_replace_callback_array(): Unknown modifier 'p' in /home/bbogdano/public_html/wp-content/plugins/jetformbuilder/includes/classes/regexp-tools.php on line 28
При: *

Warning: preg_replace_callback_array(): Unknown modifier 'p' in /home/bbogdano/public_html/wp-content/plugins/jetformbuilder/includes/classes/regexp-tools.php on line 28
Към AK *

Warning: preg_replace_callback_array(): Unknown modifier 'p' in /home/bbogdano/public_html/wp-content/plugins/jetformbuilder/includes/classes/regexp-tools.php on line 28
В качеството си на (моля посочете наименованието на позиция, длъжност, в структурата на дружеството - взискател): *

Warning: preg_replace_callback_array(): Unknown modifier 'p' in /home/bbogdano/public_html/wp-content/plugins/jetformbuilder/includes/classes/regexp-tools.php on line 28
Дирекция, отдел (моля посочете точното наименование на звеното, към което принадлежите в структурата на дружеството взискател): *

Warning: preg_replace_callback_array(): Unknown modifier 'p' in /home/bbogdano/public_html/wp-content/plugins/jetformbuilder/includes/classes/regexp-tools.php on line 28
Електронна поща *

Warning: preg_replace_callback_array(): Unknown modifier 'p' in /home/bbogdano/public_html/wp-content/plugins/jetformbuilder/includes/classes/regexp-tools.php on line 28

Лица, които ще използват услугата “Отдалечен достъп за взискатели”:

1 (Собствено, бащино и фамилно име, ЕГН,длъжност):

Warning: preg_replace_callback_array(): Unknown modifier 'p' in /home/bbogdano/public_html/wp-content/plugins/jetformbuilder/includes/classes/regexp-tools.php on line 28
2 (Собствено, бащино и фамилно име, ЕГН,длъжност):

Warning: preg_replace_callback_array(): Unknown modifier 'p' in /home/bbogdano/public_html/wp-content/plugins/jetformbuilder/includes/classes/regexp-tools.php on line 28
3 (Собствено, бащино и фамилно име, ЕГН,длъжност):

Warning: preg_replace_callback_array(): Unknown modifier 'p' in /home/bbogdano/public_html/wp-content/plugins/jetformbuilder/includes/classes/regexp-tools.php on line 28

С настоящото заявявам желание да получа 1 бр. уникална парола за електронен достъп до деловодната система на ЧСИ Биляна Богданова относно:

Изп. дела с взискател (фирма, ЕИК, седалище):

Warning: preg_replace_callback_array(): Unknown modifier 'p' in /home/bbogdano/public_html/wp-content/plugins/jetformbuilder/includes/classes/regexp-tools.php on line 28
Или следните изпълнителни дела (№№№):

Warning: preg_replace_callback_array(): Unknown modifier 'p' in /home/bbogdano/public_html/wp-content/plugins/jetformbuilder/includes/classes/regexp-tools.php on line 28

ДЕКЛАРИРАМ,че:

1. Предоставената уникална парола за достъп до деловодната система на ЧСИ Биляна Богданова ще бъде използвана лично/от посочените в списъка лица/***
2. Съм запознат с Правилата за предоставяне и използване на отдаличен електронен достъп до деловодната система на ЧСИ Биляна Богданова.
3. Личните и имуществените данни, станали известни при справки по изпълнителните дела чрез достъпа, ще бъдат използвани единствено за нуждите на изпълнителното производство по съответното изпълнително дело.
4. При оттегляне на пълномощията за представителство по дело/ата ще Ви уведомя своевременно, за да прекратите електронния достъп.

Известна ми е отговорността по чл.313, ал.1 от НК при деклариране на неверни данни.

Дата *

Warning: preg_replace_callback_array(): Unknown modifier 'p' in /home/bbogdano/public_html/wp-content/plugins/jetformbuilder/includes/classes/regexp-tools.php on line 28
Подпис(име) *

Warning: preg_replace_callback_array(): Unknown modifier 'p' in /home/bbogdano/public_html/wp-content/plugins/jetformbuilder/includes/classes/regexp-tools.php on line 28
Политика за поверителност *

Warning: preg_replace_callback_array(): Unknown modifier 'p' in /home/bbogdano/public_html/wp-content/plugins/jetformbuilder/includes/classes/regexp-tools.php on line 28