УВЕДОМЯВАНЕ ПО E-MAIL

Връчване на книжа на електронен адрес

Във връзка с усложняването на епидемичната обстановка и старанието ни за спазване на постановените противоепидемични мерки за опазване здравето на служителите и посетителите на кантората, се налага да съобразим и изменим ритъма и организацията на работа на кантората.

С цел избягване струпването на множество посетители в деловодството на кантората, Ви предлагаме да се възползвате от възможността на чл. 44 ал.3 ГПК за уведомяване на електронен адрес.

Предварително се извиняваме за неудосбството и Ви благодарим за разбирането!

За да се възползвате от възможността за връчване на книжа по чл.44 ал.3 ГПК, следва да заявите това писмено, като подадете електронно заявление за връчване на книжа на електронен адрес (тук) на електронния адрес на кантората – bibogdanova@gmail.com или заявление чрез контактната форма на сайта като посочите:

  1. Вашите имена
  2. ЕГН
  3. Номер на изпълнително дело
  4. Ваш телефон за контакт
  5. Електронен адрес, на който искате да получвате документи по делото.

В случай, че Вие сте адвокат – процесуален представител на страна в изпълнителното производство, освен данните по-горе, моля да посочите качеството на страната, която представявате и да приложите копие от пълномощно за представителство по делото. Заявлението и пълномощното следва да бъдат изпратени и в оргинал по пощата за процедирането им и прилагане към корицата на делото, освен в случай на подписване с електронен подпис.

След изпращане на заявлението ще получите потвърдително съобщение от деловодството на кантората. След обработката на заявлението и след разпореждане на ЧСИ ще получите сканирани копия от документи адресирани до Вас. Всички последващи книжа, чийто адресат е заявителя или неговия пълномощник, ще бъдат изпращани на посочения в заявлението електронен адрес, като връчването ще се удостоверява по реда на чл.44 ал.3 ГПК.

Получаването на документите следва да потвърдите с изрично съобщение, със следното съдържание: „Потвърждавам получаването на документите“.

Внимание!

Посоченият способ е относим за връчване на книжа по изпълнителното дело адресирани до страна в производството. Всички молби, заявления, възражения, жалби и други документи изхождащи от страните по делото или техните процесуални представители следва да бъдат изпращани в оригинал на адрес на кантората, за надлежното им входиране, разглеждане, произнасяне и прилагането им към корицата на делото.

Можете да изтеглите заявление за връчване на книжа на електронен адрес (тук).