Заявление за промяна в заявени данни

Резолюция на ЧСИ по искането:

До
Частен съдебен изпълнител
БИЛЯНА БОГДАНОВА рег.№856,
район на действие: СГС

От (Собствено, бащино и фамилно име) *
ЕГН *
В качеството си на (моля посочете наименованието на позиция, длъжност, в структурата на дружеството - взискател): *
Дирекция, отдел (моля посочете точното наименование на звеното, към което принадлежите в структурата на дружеството взискател): *

С настоящото заявявам настъпили промени в заявени данни по Искане за предоставяне на електронен достъп до деловодната система на ЧСИ Биляна Богданова от дата:

Дата: *
Както следва:

Известна ми е отговорността по чл.313, ал.1 от НК при деклариране на неверни данни.

Дата *
Подпис(име) *
Политика за поверителност *